Thursday, April 19, 2012

金融股股价股息比一比

金融股大多数是蓝筹股,通常也是股市中的领头羊,
每次大跌后最先反弹的也是金融股,

为了即将来临的大跌做好准备买入那一只领头羊,我们就以股息股价为准绳,
看下那一只的回酬高。

AFG


AFG 在
  4-5-2009 = RM1.68,
18-4-2012 = RM3.96      

capital gain = 3.96 - 1.68 = RM2.28

dividend
10-3-2010  = 5.1sen
11-8-2010  = 3sen
10-8-2011  = 5.6sen
13-2-2012  = 0.077sen    

total = 13.777sen
RM2.28 + RM0.13777 = RM2.41777 about RM2.42

回酬 = 100%  X  2.42  /  1.68  =  144%


AMMB:


AMMB 在
4-5-2009 = RM2.80
18-4-2012 = RM6.33
capital gain = RM3.53

dividend 
19-8-2009 = 8sen
7-9-2010 = 10.5sen
23-8-2011 = 12sen
30-11-2011 = 6sen
total = 36.5sen

RM3.53 + RM0.365 = RM3.895 about RM3.90

回酬 = 100%  X  3.90  /  2.80  = 139%


CIMBCIMB 在
4-5-2009 = RM3.70 (RM7.40)
18-4-2012 = RM7.67 (RM15.34)
capital gain = RM3.97 (RM7.94)

dividend
11-3-2010 = 18.5sen
19-5-2010 = bonus issue 1 for 1
13-9-2010 = 4.625sen
3-12-2010 = 13sen
11-3-2011 = 8sen
8-9-2011 = 12sen
9-3-2012 = 10sen
total = 18.5 + 2 X (4.625 + 13 + 8 + 12 +10) = 113.75sen about RM1.14

RM7.94 + RM1.14 = rm9.08

回酬 = 100%  X  9.08  /  7.40  = 123%HLBANK:


HLBANK 在
4-5-2009 = RM5.65
18-4-2012 = RM12.50 
capital gain = RM6.85

dividend 
30-11-2009 = 15sen
11-3-2010 = 9sen
25-10-2010 = 15sen
31-10-2011 = 15sen
13-3-2012 = 11sen
total = 65sen

RM6.85 + RM0.65 = rm7.50

回酬 = 100%  X  7.50  /  5.65  = 133%


LPICAP:


LPICAP 在
4-5-2009 = RM10.00
18-4-2012 = RM13.80 
capital gain = 1.5 X RM13.80 - RM10 = RM10.70

dividend 
16-7-2009 = 7sen
17-2-2010 = 41.25sen
27-8-2010 = bonus issue 1 : 2
24-1-2011 = 45sen
20-7-2012 = 25sen
20-1-2012 = 50sen
total = 41.25+7+ 1.5x(45+25+50) = 228.25sen about RM2.30

RM10.70 + RM2.30 = RM13.00

回酬 = 100%  X  13.00  / 10.00  = 130%MAYBANK:

MAYBANK 在
4-5-2009 = RM4.40
18-4-2012 = RM8.87 
capital gain = 4.47 about RM4.50

dividend 
2-3-2010 = 11sen
18-11-2010 = 44sen
12-4-2011 = 28sen
25-11-2011 = 32sen
total = 115sen

RM4.50 + RM1.15 = RM5.65

回酬 = 100%  X  5.65  / 4.40  = 128%


PUBLIC BANK :


PUBLIC BANK 在
4-5-2009 = RM8.50
18-4-2012 = RM13.78 
capital gain = 5.28 about RM5.30

dividend 
3-8-2009 = 30sen
3-2-2010 = 25sen + share dividend 1 :68
3-8-2010 = 25sen
10-2-2011 = 33sen
5-8-2011 = 20sen
5-2-2012 = 28sen
total = 161sen

RM5.30 + RM1.61 = RM6.91

回酬 = 100%  X  6.91  / 8.50  = 81.3%


RHBCAP:


RHBCAP 在
4-5-2009 = RM4.15
18-4-2012 = RM7.55 
capital gain = RM3.40

dividend 
8-9-2009 = 5sen
20-5-2010 = 17.45SEN
15-9-2010 = 5sen
19-4-2011 = 21sen
12-10-2011 = 8sen
total = 56.45sen

RM3.40 + RM0.5645 = RM3.96

回酬 = 100%  X  3.96  / 4.15  = 95%
出乎意料,回酬最高的是 AFG,  最差的是 PUBLIC BANK。

No comments: